Bekkensmerter etter fødsel-Et intervju med forsker Cecilia Bergstrøm / by Elisabeth Aas-Jakobsen

Det er mange som plages med bekkensmerter selv mange år etter fødsel.

Det er mange som plages med bekkensmerter selv mange år etter fødsel.

Gravide som oppsøker oss er bekymret for hva som kommer til å skje med bekkenet og ryggen deres etter fødselen.

Mange har hørt, også fra helsepersonell, at bekkensmertene forsvinner med en gang de har født. Dessverre er ikke dette alltid sannheten. Litt problemer i rygg og bekken etter fødsel er helt vanlig, dette går som regel over av seg selv. Nyere forskning viser at det er mange som sliter med vedvarende bekkenplager mange år etter fødsel.

Cecilia Bergstrøm er kiropraktor og forsker ved Umeå universitet i Sverige og har lang erfaring med behandling med ryggpasienter, både gravide og ikke-gravide. Doktorgradsstudiene hennes ved Karolinske instituttet fokuserte på langtidsoppfølging og psykososiale faktorer for nakke og ryggsmerter. Siden høsten 2012 har hun drevet prosjektet ”Kvarstående bäckengördelsmärta mer än 10 år efter förlossning” , eller “Vedvarende bekkensmerter mer enn 10 år etter fødsel” hvis hovedmål var å studere risikofaktorer og langtidseffekt av bekkenløsning og bekkenleddsmerter. Hun og hennes forskerkolleger har akkurat publisert det studiet som har fulgt kvinner med bekkensmerter aller lengst, og de har stor kompetanse på området.

Jeg har vært heldig og fått et kort intervju med Cecilia Bergstrøm. Her er kort oppsummert mine spørsmål og hennes svar.

Hvor mange sliter med bekkenplager etter fødselen?

“Når det gjelder forekomsten av vedvarende bekkensmerter etter et gjennomgått svangerskap rapporteres det jevnt over i ulike studier at mellom 5-43% av kvinnene fortsatt har plager ca 6 måneder etter fødsel. Deretter viser andre studier at mellom 8,6% og 22% fortsatt plages av vedvarende bekkenledd og/eller kroniske korsryggsmerter 6 måneder til 11 år etter fødsel.

Vår forskning rundt bekkenleddsmerter ved Umeå universitet viser at ca 19 %, eller 1 av 5 kvinner som hadde bekkenløsningsproblematikk i graviditeten fortsatt plages av ulik grad 12 år etter fødselen.”

Finnes det tidlige kjennetegn på de som kommer til å slite med bekkenplager etter fødsel?

“På tross av at bekkenleddsmerter er en av de vanligste komplikasjoner under en graviditet, er de underliggende årsakene til plagene delvis ukjente. Bekkenleddsmerter har blant annet blitt forklart av biomekaniske dysfunksjoner i bekkenledd, hormonelle faktorer, holdningsendringer og tidlig første menstruasjon. Kjente risikofaktorer inkluderer blant annet tidligere ryggplager, hypermobilitet, overvekt/fedme og lav sosioøkonomisk status. Det er meget sannsynlig at årsaken til vedvarende bekkenplager ikke kan henges på en enkelt risikofaktor. Som oftest handler det om en kombinasjon av flere faktorer.

Basert på våre forskningsresultater har vi trukket konklusjonen at plager eller smerter i flere områder som ikke går over i graviditeten, er en av de sterkeste risikofaktorene for et problem som vedvarer etter fødselen.”

Hva kjennetegner de med vondt?

“Kvinner med vedvarende bekkenplager 12 år etter fødsel forteller å ha en høyere grad av utbredte smerter som vondt i brystryggen, nakke og nedover i bena enn kvinner uten plager.

Av de som rapporterte at de fremdeles har smerter etter 12 år, har mer enn 1 av 5 vært sykemeldt for plagene de siste 12 månedene, og flesteparten har vært fullt sykemeldt i mer enn 14 dager. Med tanke på at gjennomsnittsalderen for kvinnene med plager var så lav som 43 år, er det mildt sagt bekymringsverdig at nærmere 11% av kvinnene med plager 12 år etter fødsel har blitt bevilget uførhet. “

Hvordan påvirker dette livskvaliteten til kvinnene?

“Ikke helt overraskende forteller de om en lavere selvrapportert helse enn de som ikke hadde plager. I undersøkelsen spurte vi til og med hvordan kvinnene selv anså sjansen til å blir bedre av symptomene, og ikke helt overraskende så lå de på under 5 på en skala der 0 tilsvarer “ikke sannsynlig i det hele tatt” og 10 “veldig sannsynlig”.”

Du skriver at 50% av de som sliter med bekkenplager etter 12 år aldri har oppsøkt behandling for plagene. Hva tenker du om dette?

“Nesten 7 av 10 av kvinnene i 12-års oppfølgingen fortalte av de var fysisk aktive som kan antyde at de ikke opplever noen direkte funksjonsnedsettelse tross smertene sine.

Andre studier har vist at mange med vedvarende bekkensmerter kjenner seg ignorert av helsepersonell når de forteller om sine symptomer. Det kan delvis forklare at så få som 50% har søkt behandling for plagene sine.”

Hva vet man om forebygging av bekkenplager etter svangerskapet?

“Her har vi store kunnskapshull, spesielt når det gjelder hvilke behandlinger som er mest forebyggende. Til et slikt forskningsprosjekt trenger man store forskningsmidler og kvinner som ønsker å stille opp.”

Hva vet vi om behandling av bekkenplager etter fødsel?

“Tradisjonell fysioterapibehandling av bekkenleddsmerter under graviditeten har mislykkes i å vise til et evidensbasert godt resultat. En Cochrane-oversikt* viser at det ikke finnes grunnlag for sikre konklusjoner når det kommer til forebyggende tiltak og behandling under graviditet (Liddle et al 2015). Et annet oversiktsstudie har vist at kiropraktisk behandling av bekkensmerter gir symptomforbedring ( Stuber et al 2008). Individtilpasset fysisk aktivitet og trening, har vist seg å være viktige deler i behandling av bekkenleddsmerter. Dessverre finnes det få gode studier av vedvarende bekkenleddsmerter etter fødselen og betydelige kunnskapshull når det gjelder effektive behandlingsmetoder.”

Hvilke råd ville du gi som sliter med plager i bekkenet etter fødselen?

“Oppsøk hjelp!! Selv om de fleste kvinner henter seg inn i løpet av 6 måneder etter fødsel, så ikke vent for lenge før du oppsøker hjelp for plagene dine. Bekkenleddsmerter skal ikke ses på som en vanlig del av graviditeten, men som en (vanlig) komplikasjon, med andre ord så er det ikke normalt å ha plager. “

Etter å ha intervjuet Cecilia reflekterer jeg over flere ting:

Det første er at selv om plager ikke er normalt og ikke bør være det, er det samtidig vanlig at mange kvinner går med smerter opp til 12 år etter fødsel. Dette koster enormt med hensyn til tap av livskvalitet for så mange kvinner og familier som også blir rammet. I tillegg koster dette samfunnet vårt enorme summer.

Det andre er hvor viktig det er å oppsøke hjelp på et så tidlig som mulig tidspunkt. Dette stemmer godt overens med det vi opplever som behandlere. Behandling, råd om trening og bevegelsesveiledning gjør at den gravide ofte får mindre vondt, og det i seg selv gjør at deres sjanser for å havne i gruppen som fortsetter å ha vondt vesentlig lavere.

Det neste jeg reflekterer over er hvor trist det er at kvinner møter holdningen om at det ikke er noe vits i å oppsøke hjelp hverken når du er gravid eller flere år etter fødselen. Vi som er behandlere må bruke erfaring, kunnskap, den tilgjengelig relevante forskning og dine ønsker som pasient i behandlingsplanen vår. For deg som pasient er det viktig med en tverrfaglig behandlingstilnærming. Ikke bli avspist med at dette skal du bare leve med videre.

Det siste jeg reflekterer over er hvor lite penger det blir bevilget til forskning om kvinner og bekkenplager. Det er ingen store aktører innen legemiddelindustrien som har noe å tjene på denne forskningen, fordi de og vi vet at smertestillende medisiner ikke er løsningen på nerve, muskel og skjelettlidelser. De samme lidelsene har heller ikke særlig høy status når det kommer til forskning innen den tradisjonelle medisinske verden, da ingen operasjoner eller store inngrep kan løse nerve, muskel og skjelett problematikken i samfunnet vårt.

Oppsøk hjelp for bekkensmertene dine!

Ingen vet sikkert hvilken behandling som hjelper best, og halvparten av de med plager som kommer til legen føler seg ofte oversett og blir ikke anbefalt noen form for behandling.

Fordi den aller største risikofaktoren er vedvarende smerter i graviditeten som gjerne spredte seg over flere områder, så er det å søke hjelp og veiledning av et tverrfaglig behandlingsteam det aller beste du kan gjøre.

Skrevet av Elisabeth Aas-Jakobsen, DC, MSc, MNKF kiropraktor avd. Skøyen

*Cochrane Collaboration er en uavhengig ikke-kommersiell organisasjon som har som formål å systematisere forskningsresultater fra helseforskning. Cochrane-samarbeidet består av 28 000 frivillige i mer enn hundre land.